Ewidencja przebiegu pojazdu.

Od 1 kwietnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca rozliczania podatku VAT od pojazdów firmowych. 

Ustawa wymusza na przedsiębiorcach wykazania szczegółowej dokumentacji udowadniających iż samochód nie był używany do celów prywatnych.

Podatnik jest więc zobowiązany do określenia zasad używania pojazdu, z którego wynikać będzie w jaki sposób samochód jest wykorzystywany ponad to musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-26 o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jakie dane musi zawierać prawidłowa ewidencja przebiegu pojazdu?

1. numer rejestracyjny

2. dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji

3. dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

4. stan licznika przebiegu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji

5. stan licznika przebiegu na na koniec każdego okresu rozliczeniowego

6. stan licznika przebiegu na na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji

7. Wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

• kolejny numer wpisu

• datę wyjazdu

• cel wyjazdu

• opis trasy (skąd - dokąd)

• imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

• liczbę przejechanych kilometrów

8. Jeśli pojazd samochodowy był używany przez osobę, która nie jest pracownikiem podatnika, wówczas wpis dokonywany jest przez osobę, która udostępnia pojazd i powinien dodatkowo zawierać:

• cel udostępnienia pojazdu

• stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu

• stan licznika na dzień zwrotu pojazdu

• imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd

9. Sumę przejechanych kilometrów na koniec okresu rozliczeniowego.

Do tak szczegółowej ewidencji najlepiej skorzystać z dobrego oprogramowania, które także oferuje nasza firma.