Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

“Sprzedający” – AVERNET S.C., 93-564 Łódź, ul. Wieniawskiego 62, NIP 725-18-42-912, REGON 473068626

„Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane ze Sklepu lub umieszcza dane w Sklepie,

„Sklep Internetowy (Sklep)” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://multimapa.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może kupić produkty,
„Rejestracja’‘ – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta “Konta Klienta”, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie serwisu Sklepu,

„Login” – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do “Konta Klienta”, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji,

„Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,

„Konto” – miejsce w Sklepie dostępne dla Klienta po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane do Sklepu, w szczególności dane dotyczące Klienta, i zarządza nimi, odbiera określone dane ze Sklepu, jak również uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie. Klient, który nie posiada Konta, powinien liczyć się z tym, że będzie miał dostęp do mniejszej liczby funkcjonalności Sklepu, w szczególności może mieć ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania, zarządzania i pobierania danych (treści) ze Sklepu,

„Towar” – Towar prezentowany w Sklepie Internetowym,

„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu

 Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2022 r.

1. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Wszystkie podawane ceny przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.
3. Podawane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
4. Ceny w sklepie mogą ulec zmianie w każdej chwili. Aktualna cena jest widoczna w opisie produktu w dniu składania zamówienia i jest ona wiążąca do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
5. Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione są od wybranego przez klienta sposobu dostawy. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez multimapa.pl punktach odbioru osobistego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Dostawa.
6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego. Dotychczasowi klienci o zaistniałych zmianach zostaną skutecznie powiadomieni poprzez stosowne informacje na własnych kontach klienckich w sklepie.
7. Klient może odstąpić od kupna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyn.
8. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
9. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).
10. Zapytania odnośnie oferowanych produktów można składać na adres poczty elektronicznej info@avernet.pl
11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
12. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia

2. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu
1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
• połączenie z siecią Internet,
• posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów w sieci Internet,
• korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Na to konto zostaną wysłane wskazówki, co do rejestracji w sklepie.
3. Sprzedający zaleca również, aby na urządzeniu używanym do komunikacji ze sklepem było zainstalowane najnowsze oprogramowanie Adobe Flash Player oraz Java (Oracle).
4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 21 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego też zalecamy je wyłączyć.

3. Licencjonowanie treści
1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
2. Na potrzeby Regulaminu dane (treści), określa się, jako: Własne Treści. Umieszczając w Sklepie Własne Treści Klient udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na:
• korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym, w celu udostępniania ich w ramach Sklepu, w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Sprzedającego;
• dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Sklepu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
• Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Sklepie;
Sprzedający umożliwia Klientom, pod warunkiem zawarcia odrębnej, pisemnej Umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez Klienta ze Sprzedającym;
• Klient umieszczając w Sklepie Własne Treści wyraża zgodę na ich eksportowanie przez Sprzedającego do innych serwisów internetowych, z którymi w danym momencie współpracuje Sprzedający, celem ich udostępniania, w szczególności w sieci Internet, przez takie serwisy.

4. Rejestracja i logowanie
1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny. Wybrać login, pod jakim będzie widoczny w Sklepie, podać poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) niezbędny do aktywacji Konta, ustawić bezpieczne hasło uniemożliwiające osobą trzecim podszycie się pod Klienta.
2. Następnie osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Sklepu powinna odebrać swoją pocztę podaną podczas rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanych przez Operatora.
3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Klienta rejestrującego się w Sklepie zgodnie z prawdą, tj. wpisywane dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Klient jest zobowiązany na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane w Sklepie, jeżeli nastąpiła ich zmiana.
4. Z chwilą pozytywnego zakończenia procesu rejestracji przez Klienta u Sprzedającego następuje utworzenie nowego Konta, a w konsekwencji zostaje zawarta umowa na czas nieoznaczony.
5. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest firma „Avernet”. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez „Avernet” z siedzibą: Łódź 93-564, ul. Wieniawskiego 62, dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem Sklepu zgodnie z regulaminem i promowaniem towarów i usług. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich w siedzibie „Avernet”. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Operatora lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie wiązać się z usunięciem konta Klienta. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do „Avernet” na piśmie na adres korespondencyjny Łódź 93-564, ul. Wieniawskiego 62.
6. Informujemy, iż Państwa dane teleadresowe i kontaktowe udostępniane są firmom zewnętrznym, z którymi współpracującym. Przekazujemy jedynie, niezbędne informacje w celu realizacji procesu zakupowego i wysyłki zamówionych towarów.
7. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Klienta danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
8. Zabronione jest prowadzenie przez Klientów jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu oraz umieszczanie materiałów niezwiązanych z tematyką Sklepu.
9. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w Sklepie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych konkurencyjnych serwisów WWW, chyba, że za uprzednią zgodą Sprzedającego.
10. Osoby trzecie mają prawo prowadzenia w Sklepie konkurencyjnej wobec Sprzedającego działalności wyłącznie na podstawie uprzednich, indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym, co do warunków prowadzenia takiej działalności w ramach Sklepu.

5. Zamówienia
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.multimapa.pl, dokonać rejestracji nowego użytkownika lub w przypadku korzystania już z naszych usług zalogować się do sklepu. Wykonać wyboru towaru, ilości podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu płatności- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia; ilości zamawianych produktów; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują); wybranego sposobu dostawy.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sprzedający wyśle informację zwrotną z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przyjęciem go do realizacji.
6. Zamówienia mogą być składane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, jednak realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
7. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej formy dostawy.
8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Należy pamiętać, iż na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, firma „Avernet” potwierdzi otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadkach przedłużającego się oczekiwania na potwierdzenie zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie folderu wiadomości niechcianych zwanego też czasem Spam-em.
11. Klient może anulować złożone zamówienie poprzez kontakt z firmą „Avernet” do czasu potwierdzenia wysyłki towaru przez sklep.

6. Dostawa
1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Strony postanowią wspólnie inaczej. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
3. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Płatności
1. Klient może dokonać płatności przy odbiorze przesyłki – realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po jego złożeniu.
2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
3. Operatorem płatności elektronicznych jest firma Przelewy24. Jest też ona gwarantem szybkości i terminowości przeprowadzanych transakcji. Poprzez zastosowanie certyfikatów bezpieczeństwa znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa dokonywanych transakcji bezgotówkowych.
4. W sytuacji nie odnotowania w terminie 7 dni na koncie Sprzedającego wpłaty za zamówienie z formą zapłaty „przedpłata”, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia problemu i pomocy w jego rozwiązaniu.

8. Odstąpienie od umowy
1. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
2. Kupujący jest zobowiązany przesłać Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy zakupu towaru w dowolnej formie pisemnej. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Avernet 93-564 Łódź ul. Wieniawskiego 62.
3. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany, sposób, w który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
4. Sprzedający w ciągu pięciu dni roboczych dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta (cena towaru plus doliczone koszty wysyłki).
5. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej części Zamówienia, zwrot środków pieniężnych (cena towaru oraz koszt dostawy) nastąpi proporcjonalnie do ilości zwracanego Towaru.

9. Gwarancja
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
2. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „serwis mutimapa.pl”, produkt należy odesłać na własny koszt, na adres Avernet 93-564 Łódź ul. Wieniawskiego 62 bądź dostarczyć osobiście. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt multimapa.pl. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Reklamacje
1. Kinet ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
2. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego.
3. W przypadku uznania reklamacji, gdy naprawa albo wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.

11. Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym: www.multimapa.pl
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma AVERNET S.C., 93-564 Łódź, ul. Wieniawskiego 62, NIP 725-18-42-912, REGON 473068626, zwana dalej również Sprzedającym.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do dokonywania zakupów w Witrynie, tj. zawieraniu i realizacji umowy.
4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
5. Klientowi Witryny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich uzupełniania, poprawiania, przenoszenia czy usunięcia (tj. prawo do bycia zapomnianym). Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pod adres info@avernet.pl.
6. W przypadku, gdy dane Klientów są niezbędne w celu realizacji ich roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klientów. 
7. Dane osobowe Klientów takie jak:
– imię i nazwisko,
– adres dostawy,
– telefon kontaktowy,
– adres poczty elektronicznej,
mogą zostać udostępnione osobom trzecim, takim jak firmy przewozowe oraz serwisom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
8. Podanie powyższych danych osobowych Klientów jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów, ale jest konieczne jest do zawarcia umowy (zakupu w Witrynie i jego realizacji). Niepodanie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
9. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Witryny.
10. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym nasz sklep korzystamy z tzw. plików “cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji Witryną, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji Witryny, a w szczególności:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
12. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
13. Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
14. Dane osobowe używane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat.
15. Sklep internetowy www.multimapa.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym i działaniami osób trzecich. Sprzedający stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Sklep posiada certyfikat protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. 
16. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach Administrator danych powiadomi Klientów.
17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres info@avernet.pl

12. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) uprasza się o wcześniejsze przesłanie drogą elektroniczną na adres info@avernet.pl upoważnienia do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.